Arbeidsrett

Når har den ansatte krav på en skriftlig kontrakt?

Når har den ansatte krav på kontrakt?

Hvis arbeidsforholdet har en samlet varighet av mer enn en måned skal den skriftlig arbeidsavtale være på plass senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dette selv om arbeidsforholdet er midlertidig.

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Hva en ansettelsesavtale som minimum må inneholde:

Det følger av Arbeidsmilølovens § 14-6 at ansettelsesavtalen som minimum skal inneholde opplysninger om

a)   partenes identitet,
b)   arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
c)   en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
d)   tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e)   forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,
f)   eventuelle prøvetidsbestemmelser,
g)   arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
h)   arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
i)   den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
j)   lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid,
k)   lengde av pauser,
l)   avtale om særlig arbeidstidsordning,
m)   opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Listen er ikke uttømmende. Hvis det er andre opplysninger av vesentlig betydning for forholdet som gjelder og som ikke er nevnt i listen over så skal disse også fremgå av kontrakten. Hvis arbeidsgiver er bundet av tariffavtale er det tilstrekkelig at ansettelseskontrakten henviser til tariffavtalen.

Enkle ansettelseskontrakter kan du finne på Arbeidstilsynets hjemmeside. Mange ganger er det  imidlertid hensiktsmessig å lage noen tilpasninger til standardkontrakter og ved ansettelse av daglig leder og direktører er de helt enkle kontraktene typisk ikke anvendelige.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Malm besvarer enkle spørsmål gratis og vi vil også kunne bistå deg i en sak om det er nødvendig.

Hvordan kan vi bistå deg?

Enten du er arbeidsgiver eller ansatt og har spørsmål knyttet til en advarsel, oppsigelse, ansettelseskontrakter eller andre forhold relatert til ditt ansettelsesforhold,så kan Malm hjelpe deg!

Malms ekspertise omfatter også rådgivning knyttet til ansettelse av og innleie av utenlandske ansatte enten de bor i Norge eller i utlandet og ved utestasjonering av norske ansatte til utlandet.

Les om ferie og feriepenger

Mer om oppsigelse

Selvstendig eller ansatt?