Regjeringen foreslår helt å fjerne arveavgift fra 1. januar 2014.

En positiv endring for alle som har verdier de ønsker å videreføre til neste generasjon uten at mottakerne skal måtte betale arveavgift. Men for visse typer av verdier vil lovendringen kunne bety en høyere gevinstbeskatning på 28 % istedet og da kan det bli dyrt å vente med overdragelsen til over nyttår.

Dette er fordi Regjeringen foreslår at et kontinuitetsprinsipp skal gjelde for inngangsverdier på alt annet enn fast eiendom som giveren kunne ha solgt skattefritt på tidspunkt for overdragelsen etter 1. januar 2014.

Ingen arveavgift eller høyere gevinstbeskatning på fast eiendom som giveren kan selge skattefritt

Hvis verdiene som overføres er fast bolig, fritidsbolig eller alminnelig gårdsbruk/skogbruk (kun generasjonsskifte i næringsvirksomhet). som giveren kan selge skattefritt er forslaget ubetinget positivt og overføring av disse verdiene bør vente til over nyttår. Når mottakeren senere skal selge de samme verdiene vil inngangsverdien for beregning av eventuell gevinstberegning ta utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet til mottaker. Kun verdiendringer i mottakerens egen eiertid vil kunne føre til skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap for mottakeren senere selger og forutsatt at han/hun ikke selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon.

For overføring av alle andre verdier enten ved arv eller gave, vil et såkalt kontinuitetsprinsipp gjelde. Kontinuitetsprinsippet betyr at arve- og gavemottaker overtar arvelaters eller givers skattemessige posisjon.

Det betyr at inngangsverdier på overførte gjenstander, samt andre skatteposisjoner knyttet til det overførte (som mulighet for avskrivning) er den samme som for giver/arvelater. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave men vil nå gjelde likt for alle virksomheter.

Ved kontinuitetsprinsippet vil generasjonsskifte være enklere, og umiddelbart billigere.

I situasjoner hvor mottakeren ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi kan det imidlertid være økonomisk hensiktsmessig å foreta en avveining mellom gevinstbeskatning og arveavgift og kanskje foreta en overføring allerede før nyttår.