Hvis du på grunn av sykdom eller alvorlig svekket helbred blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser og du har noen som du vet vil kunne ivareta dine interesser til beste for deg og din familie vil opprettelse av en fremtidsfullmakt være et godt alternativ til vergemål via

Fylkesmannen som ellers er løsningen. Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål, og kan delvis eller fullt ut erstatte vergeordningen.

Fremtidsfullmakt

Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du over eget liv også etter at du er ute av stand til å håndtere dette selv. Du kan selv bestemme hvem du ønsker at skal ivareta dine interesser i fremtiden og hvor omfattende fullmakten skal være. Fremtidsfullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Det er svært viktig at fullmakten er spesifikk både i forhold til når den skal inntreffe og hva man tillater. Dersom fremtidsfullmakten eksempelvis omfatter salg bør det klart fremgå hvilken/hvilke eiendommer fullmektigen kan selge. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie. Fast eiendom bør fortrinnsvis identifiseres med gårdsnummer, bruksnummer (eventuelt også seksjonsnummer) og hvilken kommune eiendommen faller inn under. Borettslagsleiligheter identifiseres ved at andelsnummer, navnet på borettslaget, og borettslagets organisasjonsnummer fremgår av fremtidsfullmakten. Dersom fullmakten også skal omfatte eventuelle fremtidige eiendommer bør det også fremgå.

Formkrav

Du kan opprette skriftlig fremtidsfullmakt selv men du må være oppmerksom på visse krav. Det fremgår av vergemålsloven § 79, jf. § 84 at “Fullmaktsgiver må «[ha] fylt 18 år» og du må i tillegg «[ha] evnen til å forstå fullmaktens betydning».

For at en person skal kunne være fullmektig etter en fremtidsfullmakt må vedkommende «ha fylt 18 år» på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes og personen kan ikke «være satt under vergemål», jf. vergemålsloven § 79. Det er lurt å utpeke en fullmektig som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret fra å ivareta fullmaktsgiver. Fullmektigen må være én eller flere bestemte (fysiske) personer. Det innebærer at man for eksempel ikke kan utpeke et advokatfirma.

Det er viktig at fremtidsfullmakten dateres og undertegnes av to vitner samtidig som du er tilstede og signerer eller vedkjenner deg din underskrift, jf vergemålsloven § 81, 1 ledd. Det er også visse begrensninger mht hvem som kan være vitner jf. vergemålsloven § 81 andre ledd.  Det bør også fremgå at vitnene ved å påtegne fullmakten bekrefter at fullmaktsgiver har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at fullmaktsgiver hadde evnen til å forstå fremtidsfullmaktens betydning, jf. vergemålsloven § 82 andre ledd.

Oppbevaring

Fremtidsfullmakten oppbevares trygt, i en bankboks eller safe, eller kan oppbevares hos en advokat. Først hvis den er nødvendig å benytte, kan den sendes til Fylkesmannen for bekreftelse av ikrafttredelse men det er ikke nødvendig i alle sammenheng men Statens Kartverk krever eksempelvis slik stadfestelse..

Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting vil imidlertid være av bevismessig betydning ved at det kan gjøre det lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner. Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen vil fullmektigen motta en attest som kan vises frem når vedkommende ivaretar fullmaktsgiver. Attesten vil også tinglyses/registreres i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen.

Bistand

Ønsker du hjelp til å opprette fremtidsfullmakt kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med advokat Malm på 94852122.