Fra og med 2013 avvikles ordningen med skatteklasse 2 for enslige forsørgere. Enslige forsørgere skal fremover liknes i skatteklasse 1. Dette vil bety at en skattelette på 12 700 kr forsvinner.

Enslige forsørgere som oppfyller betingelsen for å få utvidet barnebidrag etter barnetrygdloven får imidlertid et nytt særfradrag som skal erstatte skattelettelsen som fulgte av skatteklasse 2.

Rett til utvidet barnetrygd har enslige forsørgere med barn under 18 år frem de har inngått samboerskap som har vart over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter seg.

Ved å knytte retten til særfradraget til mottak av utvidet barnetrygd blir det fra 2013 samsvar mellom hvem som defineres som enslig forsørger etter barnetrygdloven og skatteloven.Konsekvensen av lovendringene er at mange enslige forsørgere som i dag liknes i skatteklasse 2 vil få høyere skatt i 2013 enn i 2012 fordi de ikke oppfyller betingelsene for å få utvidet barnebidrag og derfor skal liknes i skatteklasse 1.

Hvorfor loven er endret

Frem til og med 2012 har det vært mulig for en forelder som er samboer med andre enn barnas far/mor å bli liknet i skatteklasse 2. For skilte foreldre med to barn som hver har daglig omsorg for hvert sitt barn har derfor begge fått skatteklasse 2 hvert år selv om foreldrene er samboere med ny partner.

Skilte foreldre hvor barnet (barna) etter avtale eller faktisk har oppholdt seg like lenge hos hver av foreldrene, har annethvert år hatt skatteklasse 2 selv om foreldrene er samboer med ny partner.

Disse personene er ikke reelle enslige forsørgere ifølge Finansdepartementet selv om samboere ikke har noe juridisk forpliktelse eller ansvar for å forsørge samboerens barn.

Departementets begrunnelse for å fjerne skatteklasse 2 for disse grupper av personer er at det først og fremst er de høyere kostnadene ved å bo og leve alene med barn som kan begrunne en lempeligere beskatning. Kun personer som bor alene (ikke har vært samboere i mere enn 12 mnd) og som derfor mottar utvidet barnetrygd har en utvidet forsørgelsesbyrde som berettiger til en fordel. Denne gruppen vil derfor fortsatt oppnå lavere skatt enn andre enslige forsørgere ved det nye særfradraget.

Fordeling av særfradrag for enslige foreldre med avtale om delt bosted

Forutsetter avtale om fordeling av barnetrygd

Ordinær barnetrygd og utvidet barnetrygd kan deles likt mellom foreldrene når begge bor alene og har avtalt delt bosted for barnet (barna) etter barneloven § 36, jf. barnetrygdloven § 2 tredje ledd. Det forutsetter at det foreligger skriftlig avtale mellom foreldrene om delt bosted for barnet, og at begge foreldrene framsetter krav om at barnetrygden deles.

Fordeling av særfradrag når den ene av foreldrene er samboer og den andre er enslig

Barnetrygden kan ikke fordeles på annen måte enn halvparten på hver, uansett om foreldrene har avtalt at barnet skal bo mer hos en av dem. Dersom kun den ene forelderen oppfyller vilkårene for utvidet barnetrygd når barnet har delt bosted, for eksempel dersom den andre forelderen er gift eller har samboer, gis halv utvidet barnetrygd til den som oppfyller vilkårene. I tilfeller der den utvidede barnetrygden deles mellom dem, og bare til den ene som mottar halv utvidet barnetrygd når den andre forelderen ikke oppfyller vilkårene gis halvt særfradrag til den av foreldrene som er enslig. På denne måten blir retten til fradraget fullt ut individualisert.

Den økonomiske forskjellen mellom å liknes i skatteklasse 1 og skatteklasse 2

Ligning i skatteklasse 2 betyr at skattyter får et høyere personfradrag og eventuelt finnmarksfradrag enn ved ligning i klasse 1. For inntektsåret 2012 betyr dette at enslige foreldre som er samboere får en høyere skatt på ca 12 700 kroner som følge av skatteklasse 1. For skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark vil skatten øke med ca 14 800 kroner som følge av skatteklasse 1.

Hvor stort er det nye særfradraget?

Enslige forsørgere som har rett til utvidet barnetrygd vil fra og med 2013 har rett til et særfradrag i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned på kr 3 930. Effekten av fradraget tilsvarer skattebesparelsen i skatteklasse 2 med unntak av personer som mottar Finnmarksfradrag fordi det nye særfradraget ikke kompenserer for at finnmarksfradraget er høyere i klasse 2.

Beløpet graderes etter antall måneder i løpet av inntektsåret man har vært enslig forsørger og kan deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Skatteetaten skal gi særfradraget basert på innberetning fra NAV. For NAV innebærer endringen at det må innføres nye rutiner for innberetning til Skattetaten av utbetalinger av utvidet barnetrygd.

Har du spørsmål om skatt og selvangivelse? Send oss en melding eller ring 94 85 21 22.